Ansvarsbegränsning - GCE Group Sweden Region
GCE GROUP FÖRSTÄRKER VARUMÄRKET LÄS MER close
Hem » Ansvarsbegränsning

Friskrivning

Användningsvillkor

Innehållet på denna webbplats får endast användas för personliga informationsändamål. Det betyder att användaren får ta del av, kopiera, skriva ut och sprida alla dokument som har publicerats av GCE på webbplatsen, under förutsättning att det är för icke-kommersiellt syfte och att hänvisningar till GCE, samt att all upphovs- och äganderättsinformation som finns i innehållet bevaras.

Inget innehåll på webbplatsen får modifieras, vidaresändas, mångfaldigas, publiceras, licensieras, överföras, eller säljas utan föregående skriftligt tillstånd från GCE.

Varumärken och upphovsrätt

Alla varumärken, märken, logotyper, texter, bilder och mjukvara som finns på denna webbplats ägs av GCE eller dess dotterbolag där så är markerat och skyddas på gällande immaterialrättsliga grunder.

All användning av varumärken, logotyper, bilder och mjukvara är förbjuden, såvida inte sådan användning tillåts i enlighet med det som angivits ovan.

Otillåten användning eller spridning av material från denna webbplats kan medföra civilrättsligt, såväl som straffrättsligt ansvar under gällande lagstiftning. GCE kommer att hävda sina immaterialrättsliga anspråk i full utsträckning.

Informationspolicy

Informationen på denna server tillhandahålls i ”befintligt skick”, utan några som helst garantier, varken uttalade eller underförstådda, innefattande, men inte begränsade till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett specifikt ändamål och icke-intrång.

GGCE garanterar inte riktighet eller fullständighet hos informationen på denna webbplats.

GCE åtar sig inte att uppdatera information eller material på webbplatsen. Ändringar kan utföras när som helst utan förvarning och informationen kan inkluderas in i nya versioner av denna webbplats.

GCE påtar sig inget ansvar för skador, direkta eller indirekta, straffrättsliga, oförutsägbara, speciella eller som följd av, eller andra förluster, som har sitt upphov från denna webbplats, eller dess innehåll, eller från omöjligheten av att använda denna webbplats, vare sig baserat på avtal, avtalsbrott, strikt ansvar, eller på annat sätt, även om information om risken för sådana förluster eller sådant ansvar har meddelats.

Vi ber dig uppmärksamma att nedladdning av mjukvara sker på din egen risk. Kontakta en specialist innan nedladdning, om du är osäker på lämpligheten hos mjukvaran som du vill ladda ned från denna webbplats. Det åligger också dig själv att se till att inga virus angriper ditt datorsystem.

Andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som ägs av tredje part. Sådana länkar tillhandahålls dock för att förenkla för besökaren och GCE tar inte på sig något ansvar för innehåll, information, eller uppfyllande av integritetsskydd för de aktuella webbplatserna.

Integritetspolicy

GCE respekterar den personliga integriteten och samlar inte in, eller hanterar personinformation, såvida den inte har tillhandahållits frivilligt till GCE av berörd person. Var vänlig kontakta oss om du inte vill att data om dig skall samlas in.

GCE uppfyller kraven i nationell dataskyddslagstiftning som berör användning och insamling av data. Ditt namn, e-postadress och postadress kan göras tillgängliga till tredje part om det gäller att besvara förfrågningar. Data används annars endast för uppföljning av försäljning och produktutveckling.

Inga data säljs eller görs tillgängliga till tredje part, såvida inte annat har angivits ovan.

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående användningsvillkoren och särskilt vår integritetspolicy.